📆 08.Dec 📍 TSI, Rīga, Latvija

RaTSiF-2023

44. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē

Piedalīšanās

1. solis. Sagatavojiet savas tēzes, izmantojot šablonu. Tēzes, kuras netiks noformētas atbilstoši konferences formātam, netiks izskatītas.

2. solis. Iesniedziet savas tēzes, izmantojot Easychair

3. solis. Gaidiet pārskata procesa rezultātus.

4. solis. Reģistrējieties pirms konferences apmeklēšanas.

5. solis. Sagatavojiet savas prezentāciju, izmantojot konferences šablonu un vadlīnijas

Konferences programma

Instruction for remote connection

Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē (RaTSIF-2023).

44. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”

Konferences tēmas

galvenie zinātniskie virzieni

 • Telekomunikācija un tÄ«kli
 • Modernās izsekoÅ¡anas un atklāšanas tehnoloÄ£ijas
 • Lietiskais internets (IoT)
 • IebÅ«vējamās sistēmas
 • Robotika
 • Skaitliskās metodes un zinātniskie aprēķini
 • Statistika, varbÅ«tÄ«bas teorija un izlases procesi
 • Daudz kritēriju optimizācija
 • Uz pakalpojumiem orientēta skaitļoÅ¡ana
 • Viedās vides un lietojumprogrammas
 • Informācijas tehnoloÄ£ijas un organizatoriskā rÄ«cÄ«ba
 • AÄ£enti, datu ieguve un ontoloÄ£ija
 • Lielie dati un analÄ«tika
 • AÄ£entu sistēmas, viedās skaitļoÅ¡anas un lietojumprogrammas
 • MākoņdatoÅ¡ana
 • Informācija un tÄ«kla droÅ¡Ä«ba
 • Organizācijas informācijas sistēmas, informācijas pārvaldÄ«bas sistēmas
 • Jaunas IKT lietojumprogrammas digitālajā sabiedrÄ«bā
 • VadÄ«bas informācijas sistēmas
 • Lēmumu atbalsta sistēmas
 • Projektēšanas un izstrādes metodes un struktÅ«ras
 • Virtuālā un papildinātā realitāte. RÄ«ki un lietojumprogrammas
 • Pārvaldiet virtualizētās sistēmas. Platformas, rÄ«ki, vides un gadÄ«jumu izpēte
 • ProgrammatÅ«ras prasÄ«bu izstrāde
 • ProgrammatÅ«ras izstrāde, ietvari un arhitektÅ«ra
 • MākslÄ«gie neironu tÄ«kli un veiktspēja
 • ProgrammatÅ«ras un izvietoÅ¡anas vide
 • ProgrammatÅ«ras izlÅ«koÅ¡ana
 • ProgrammatÅ«ras veiktspēja un novērtēšana
 • Datoru vÄ«zija
 • UzticamÄ«bas un statistikas teorija un pielietojumi
 • MÅ«sdienu vadÄ«ba informācijas sabiedrÄ«bā
 • Globalizācijas problēmas pasaules ekonomikā
 • Inovācija kā mÅ«sdienu vadÄ«bas pamats
 • Digitālā ekonomika: attÄ«stÄ«bas perspektÄ«vas
 • Digitālās uzņēmējdarbÄ«bas pārveidoÅ¡ana: iespējas un perspektÄ«vas
 • Informācijas tehnoloÄ£ijas ekonomikā
 • Latvijas un ES finanÅ¡u sistēmas attÄ«stÄ«bas problēmas un attÄ«stÄ«bas veidi
 • FinanÅ¡u vadÄ«bas loma vadÄ«bas sistēmā
 • Stratēģiskā vadÄ«ba kā pamats efektÄ«vai pārvaldÄ«bai
 • Mārketinga loma mÅ«sdienu biznesa vadÄ«bā
 • Interneta mārketinga un e-komercijas perspektÄ«vas un problēmas
 • Nodokļu plānoÅ¡ana organizācijā
 • Bankas un apdroÅ¡ināšana
 • Cilvēkresursu vadÄ«ba: problēmas un perspektÄ«vas
 • VadÄ«ba kā mÅ«sdienu organizācijas efektÄ«vas vadÄ«bas sastāvdaļa
 • Biznesa izglÄ«tÄ«ba: digitālās tehnoloÄ£ijas, iespējas un problēmas
 • Uzņēmuma sociālā atbildÄ«ba
 • Augstskolu pedagoÄ£ijas mÅ«sdienu teorijas un metodikas
 • Speciālistu profesionālās sagatavotÄ«bas pilnveidoÅ¡ana
 • MÅ«sdienu biznesa izglÄ«tÄ«ba: galvenās tendences, problēmas un to risināšanas metodes
 • Docētāja loma mÅ«sdienu izglÄ«tÄ«bas procesā
 • MācÄ«bu rezultātu vērtēšanas un kontroles formas un metodes
 • IzglÄ«tÄ«bas psiholoÄ£ijas mÅ«sdienu aspekti
 • Zinātnes loma akadēmisko programmu attÄ«stÄ«bā. Pētnieciskā un eksperimentālā darbÄ«ba izglÄ«tÄ«bas procesā
 • Studentu apmierinātÄ«bas ar izglÄ«tÄ«bas pakalpojumu kvalitāti monitorings
 • IzglÄ«tÄ«bas pēctecÄ«bas (skola-augstskola) teorētiskie un metodiskie risinājumi
 • Informācijas tehnoloÄ£ijas izglÄ«tÄ«bā
 • TālmācÄ«ba: pieredze, problēmas, perspektÄ«vas
 • Sistēmas Moodle izmantoÅ¡anas pieredze studiju procesā
 • Augstskolas studiju procesa plānoÅ¡anas un norises administratÄ«vie un juridiskie aspekti
 • Augstākas izglÄ«tÄ«bas globalizācija un augstskolu un programmu kvalitātes starptautiska atzÄ«Å¡ana (mobilitāte, kopÄ«gās programmas, masveida tieÅ¡saistes kursi, starptautiskā akreditācija, reitingi)
 • PēctecÄ«bas problēma: vidējā speciālā izglÄ«tÄ«ba – augstākā izglÄ«tÄ«ba – ražoÅ¡ana

Pieaicinātie lektori

DR RAQUELINE AZEVEDO MEDEIROS SANTOS
DR RAQUELINE AZEVEDO MEDEIROS SANTOS

Senior Researcher at the Center for Quantum Computer Science, University of Latvia, Riga, Latvia

Lecturer on Quantum Computing at the Transport and Telecommunication Institute

Dalības maksa

Standarta

€40

✓ Tēžu prezentācija
✓ Visu sesiju apmeklējums
✓ Tēžu kopsavilkums

BSc, MSc, PhD Student

€20

✓ Tēžu prezentācija
✓ Visu sesiju apmeklējums
✓ Tēžu kopsavilkums

hot icon

TSI staff and students

free

✓ Tēžu prezentācija
✓ Visu sesiju apmeklējums
✘ Tēžu kopsavilkums

Dalības kārtība

Registration

The conference will happen on the 8 of December 2023 at Transport and Telecommunication Institute.

MÅ«su partneri

mūs atbalsta

Kontakti